váš externí
IT servis

MarkTime Portal – výkaznictví, řízení projektů, vyúčtování

MarkTime PORTAL je on-line softwarové řešení, které využijete ke správě agendy firemních úloh, vedení projektů, detailnímu vykazování odpracovaného času či normovatelných výstupů činností pracovníků.

Jedná se o multiuživatelské prostředí s definovanými uživatelskými právy a rolemi dle potřeb Vaší společnosti.

Výkaznictví, řízení projektů, vyúčtování

 • pro řízení firemních projektů a sledování jejich rentability
 • definování fakturačních sazeb, vykazování odpracovaného času, nákladů apod.
 • řízení lidských zdrojů, jejich kapacitní plánování a sledování
 • tvorbu klientských vyúčtování a faktur

MarkTime PORTAL Vám umožní

 • řídit lidské zdroje
 • vykazovat odpracované hodiny
 • sledovat příjmy, výdaje a výslednou rentabilitu
 • generovat podrobná klientská vyúčtování a faktury
 • sdílet informace, dokumenty a komunikaci

MarkTime je především orientován na vykazování odpracovaného času a nákladů, svou funkcionalitou však pokrývá široké pole využití. (MarkTime LexIS je orientován na právnickou klientelu – užívá tedy odlišnou terminologii, která v popisu využití není uvedena).

Vykazování odpracovaného času a nákladů

V systému MarkTime lze velmi detailně určit projekty/úkoly, pod kterými smějí jejich řešitelé vykazovat odpracovaný čas a externí náklady. Dále lze pro vykazování definovat povolené okruhy aktivit, i jiné výstupy aktivit než čas včetně limitů jednotlivých výkazů a to jak pro jednotlivé řešitele, tak pro jednotlivé aktivity, či kombinaci obojího.

Řešitelé poté velmi jednoduše a efektivně vykazují svůj odpracovaný čas a o vše ostatní se stará systém v reálném čase.

Vedení interních nákladů a výdajů

Pomocí MarkTime můžete jednoduše sledovat interní náklady vašich projektů, zákazníků nebo pracovníků. Jednoduše zjistíte, kde v podniku se vám hromadí náklady a kde nikoliv. Pomocí interních nákladových sazeb vašich pracovníků a jejich vykazovaných hodin a dalších výdajů jasně vidíte náklady vašich projektů a úkolů.

Klientská vyúčtování a faktury

Požadují vaši klienti podrobné vyúčtování svých zakázek? Toto již nemusíte dělat v Excelu! Na základě smluvených fakturačních sazeb, odpracovaných hodin a vykázaných výdajů jednoduše vytvoříte klientské vyúčtování vašich zakázek, projektů, úkolů, kauz… Toto vyúčtování můžete přiložit klientovi k faktuře nebo přímo v systému tuto fakturu vytvořit. Způsob vyúčtování je možné automatizovat – například fix. price nebo paušál…

Sledování rentability

V systému hned vidíte rozdíly vykázaných nákladů a vyúčtovaných příjmů vašich projektů, úkolů, kauz… Můžete porovnat fixní ceny vašich projektů s vykázanými náklady. Vidíte tak ziskovost/ztrá­tovost vašich procesů.

Evidence dat

Evidujte své zaměstnance, zákazníky, klienty, projekty, úlohy, dokumenty… Definujte jim jejich vztahy a sledujte tak potřebné souvislosti! Vykazování hodin a výdajů je jednoduché a centralizované, snižuje se tak jeho chybovost!

Řízení projektů

Tato aplikace umožňuje evidovat projekty, v rámci kterých lze definovat úlohy (úkoly) a sledovat jejich průběh. U projektů evidujte časový průběh, u úloh definujte řešitele a vykonávané činnosti a sledujte stav jejich dokončení. Vytvořte plány nákladů a jednoduše hlídejte jejich dodržení. Takto můžete plánovat a strukturovat své projekty, sledovat jejich průběh a hlavně plánovat a sledovat a řídit náklady. Systém umožňuje řešitelům vést společný kalendář v rámci projektů, diskuzi, ukládat dokumenty a mnoho dalšího.

Řízení lidských zdrojů

Použijte MarkTime pro evidenci a řízení interních nákladů. Nechte své pracovníky vykazovat odpracované hodiny. V systému vidíte kdy kdo a na čem pracoval. Vykázané náklady můžete přímo v systému schvalovat a zaměstnance tak velmi jednoduše řídit a kontrolovat. Přímo v systému lze nastavit jaké činnosti, na jakých úkolech mohou pracovníci vykonávat a zabránit tak vykonávání zbytečných aktivit.

Plánujte svým pracovníkům měsíční pracovní fondy na základě jejich úvazků a kontrolujte jejich využití. S tímto přímo souvisí možnost plánovat a evidovat dovolenou i nemoci.

Typické využití

Jakékoliv firmy, které fungují na klientských zakázkách: Softwarové firmy, advokátní kanceláře, marketingové a reklamní agentury, účetní kanceláře, stavební a developerské firmy…

Další využití

Další využití pro personální audit (zmapování interních činností a nákladů), dodržování ISO směrnic (následování předem stanoveného postupu) a mnoho dalšího.

MarkTime je webové řešení ke správě agendy firemních úloh, vedení kauz a úloh, detailnímu vykazování odpracovaného času či normovatelných výstupů činností pracovníků. (MarkTime LexIS je orientován na právnickou klientelu – užívá tedy odlišnou terminologii, která v popisu funkce není uvedena).

V systému MarkTime budete pohodlně a efektivně

 • zapisovat Timesheety a Expensesheety
 • evidovat a vystavovat faktury
 • generovat podrobná vyúčtování pro klienty
 • řídit lidské zdroje
 • řídit procesy pro dosažení cílů

Moduly MarkTime

Úlohy

Termín Úloha je synonymem v praxi používaných výrazů „Zakázka“, „Obchodní případ“, „Úkol“ apod.

Úloha může být svázána podle situace s klientem nebo projektem, kdy jeden klient nebo projekt může mít vazbu na více úloh.

Projekty

Projekty představují mezistupeň mezi klientem a úlohou. Projekt představuje sdružující prvek pro související úlohy. V rámci projektu má jeho manažer automaticky přístup ke všem úlohám a tak může jednoduše kontrolovat stav a průběh projektu.

Klienti

Termín Klient je synonymem v praxi používaných výrazů „Zákazník“, „Odběratel“ apod. Klient může mít vazbu na více úloh.

Timesheet

Termín Timesheet je synonymem v praxi používaných výrazů „Výkaz odpracovaného času“, „Výkaz práce“ apod. Timesheet agenda představuje klíčová data pro sestavení klientského vyúčtování práce na úlohách.

Expensesheet

Termín Expensesheet je synonymem v praxi používaných výrazů „Náklady/Výdaje“, „Subdodávky“, „Nákladové faktury“ apod.

Billing

Modul Billing v sobě shrnuje tvorbu a evidenci klientských vyúčtování a faktur. Nad výkazy, které zatím neproběhly klientským vyúčtováním lze v rámci jedné nebo více úloh toto klientské vyúčtování vytvořit.

Vyúčtování

Vyúčtování je proces, kdy se ze zdrojových timesheet a expensesheet záznamů sestavuje klientovi detailní výpis výkonů na jeho úlohách. Ve vyúčtování lze upravovat počet hodin, přiřazené hodinové sazby, uživatelský popis, uživatele (autora výkazu), druh aktivity/nákladu, status schvalování a měnu.

Faktury

Přímo v systému lze vytvářet faktury. Data do faktury lze načíst z vytvořeného vyúčtování, přičemž tyto data se již nerozúčtovávají podle jednotlivých výkazů ale podle uživatelů, aktivit nebo typů nákladu. Přímo v systému tak lze velmi jednoduše vygenerovat fakturu, v které jsou jednotlivé aktivity a ceny podrobně a přehledně rozepsány.

Uživatelé

Pomocí tohoto modulu se hlídá, aby každý uživatel v rámci systému dělal to, co dělat má, byla mu nabídnuta taková funkcionalita, kterou ke své práci potřebuje, a byla mu zobrazována jen ta data, které se týkají jeho práce. Uživatelé se tedy v systému zakládají, editují a spravují, včetně práv, rolí a pozic jim přiřazených.

Dokumenty

Modul dokumenty slouží ke sdílení firemních dokumentů. Dokumenty mohou uživatelé sdílet v rámci projektů, klientů nebo úloh. Upload a download dokumentů je intuitivní a jednoduchý.